Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Psykose og autismespekterforstyrrelse

Mange ungdommer og voksne med ASF har enkelte trekk som kan minne om de symptomene man ser ved schizofreni.

For å skille på om symptomer og atferd representerer en begynnende schizofreniutvikling eller er en del av personens autisme-særegenhet, er det viktig med en grundig kartlegging av hvordan personen fungerte og tenkte før. Har det skjedd en endring?

Quiz

Stemmer det at:

 •  Autisme og infantil (barne) psykose tidligere ble sett på som samme tilstand?

  Ja. Først på slutten av 60-tallet begynte man for alvor å skille de to tilstandene fra hverandre.

  Symptomoverlapping kan enkelte ganger gjøre det utfordrende å stille korrekt diagnose - både når det gjelder å skille mellom de to tilstandene og når det er spørsmål om schizofreni/psykose som tilleggslidelse til autismespekterforstyrrelsen.

 •  Vanligste debutalder for schizofreni er sene tenår/tidlige tyveår?

  Ja, og dette sammenfaller med en periode hvor unge mennesker med ASF (kanskje spesielt de med Asperger syndrom og høytfungerende autisme) er ekstra sårbare for å utvikle også andre psykiske lidelser. Nytilkomne symptomer og endret atferd kan eksempelvis være forårsaket av en depresjon og trenger ikke nødvendigvis representere en begynnende schizofreniutvikling.

 •  Selv om en person med ASF er svakt fungerende, så vil det likevel være lett å gjenkjenne symptomer på psykose eller schizofreni?

  Nei. Hos personer som har ASF, alvorlig utviklingshemning og begrenset språk, kan det være vanskelig å stille en sikker psykosediagnose og enda vanskeligere å skille mellom ulike psykoser.

  Psykotiske symptomer kan komme til uttrykk ved forvirring, funksjonstap eller ulogisk/bisarr atferd. Det kan noen ganger observeres at personen lytter eller ser etter noe ikke-eksisterende – og det kan se ut som dette «noe» er skremmende.

 

 •  Autismespekterforstyrrelse og schizofreni - likhetstrekk i atferd og symptomer

  Eksempler på trekk og symptomer som kan være sammenfallende ved ASF og schizofreni er vansker med sosiale relasjoner, manglende glede over aktiviteter, mimikkløshet og manglende evne til å vise følelser, manglende bruk av gester, avvikende øyenkontakt og stereotyp atferd.

  Vansker med Theory of Mind (= å kunne sette seg inn i en annens sted og se ting fra en annens perspektiv) og vansker med executive funksjoner (= planlegge, organiserer, ha oversikt) er vanlige ved begge tilstandene.

  En person med ASF har ofte språklige særegenheter og bruker ord og fraser på spesielle måter. Dette kan mistolkes som tankeforstyrrelser og få en til å tenke på schizofreni. Men ved schizofreni er kommunikasjonen ofte mer vag, fragmentert og springende, mens den hos en person med ASF oftere er mer konkret, faktaorientert og omstendelig.

  Særinteresser ved ASF kan være så fastlåste og spesielle at de minner om vrangforestillinger. Personer med ASF har ofte sin egen logikk på en del områder og i tillegg vansker med å innse at andre kan oppleve eller oppfatte ting på en annen måte. Dette kan være så uttalt at det feiltolkes som en psykotisk realitetsbrist.

Tilleggsvansker og utfordringer