Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Psykose - kartlegging av symptomer

Ved mistanke om en psykoselidelse, er det mye viktig informasjon som kan registreres av nærpersoner/tjenesteytere som grunnlag for videre behandling;
 • Beskrivelse av atferdsendringene
 • Endres atferden over tid?
 • Oppstår atferden ved spesielle situasjoner, tider eller steder?
 • Hvordan var personens væremåte og fungering før endringen?
 • Er det holdepunkter for rusmisbruk?

Direkte spørsmål til en person med utviklingshemning og ASF om opplevde symptomer på psykose, kan ofte gi misvisende svar på grunn av misforståelser, eller et ønske hos personen om å svare "riktig". I første omgang kan det være å notere seg det personen spontant forteller.

 •  Noen observerbare symptomer/atferd som kan gi mistanke om psykose
  • Personen synes å lytte til noe eller se på noe ikke-tilstedeværende, spesielt dersom hun samtidig virker skremt.
  • Personen virker forvirret og desorientert
  • Talen er forstyrret
  • Personen klarer ikke gjennomføre kjente oppgaver, gjør dette uorganisert og ulogisk (disorganisering, rekkefølgevansker).
  • Personen taper funksjoner
  • Symptomer på stress eller uforklarlig angst

Tilleggsvansker og utfordringer