Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Typiske trekk ved autisme

Tekst: Anders Johansen, Glenne regionale senter for autisme, SiV HF, Helse Sør-Øst

 Hensikten med kapitlet

I dette kapitlet vil teksten i stor grad omhandle personer med lavt fungerende autisme og /eller psykisk utviklingshemming.

Hensikten med kapitlet er å gi innblikk i de tre hovedvanskeområdene som kjennetegner vanskene personer med ASF opplever i hverdagen, samt gi innblikk i typiske atferdstrekk en ser hos denne gruppen mennesker.

Kapitlet har også til hensikt å gi en forståelse av sammenhengen mellom utfordrende atferd og den funksjonen slik atferd kan ha for den som fremviser den.

  Læringsmål

Etter at du har gjennomført dette kapitlet bør du kunne følgende;

  • De tre hovedvanskeområdene hos mennesker med ASF
  • Vite at autismespekteret inneholder ulike diagnoser og at de arter seg som et spekter av vansker med ulikt omfang og alvorlighetsgrad
  • Kjenne til at personer med ASF også har styrkeområder
  • Vite hva tvangspreget og rituell atferd er, samt vite hva selvstimulering er
  • Kunne forstå at utfordrende atferd må sees i sammenheng med at den som oftest har en funksjon for den som fremviser atferden