Hva er autismespekterforstyrrelse (ASF) og hvordan kan vi best møte personer med ASF og deres behov?

Dette kurset vil hjelpe deg med dette gjennom fire deler.

Husk å logge deg inn med en gratis Helsekompetanse-konto før du trykker på "Start kurset". Hvis du ikke vil logge inn og gjennomføre hele kurset kan du i stedet velge å bare se på innholdet.

Introduksjon

Tekst: Anders Johansen

Autismespekterforstyrrelse (ASF) er en samlebetegnelse på ulike tilstander innen en felles diagnosegruppe, som alle kjennetegnes av kvalitative avvik eller påfallende vansker med sosial interaksjon, språk og kommunikasjon og fleksibilitetsvansker. De ulike diagnosene innen autismespekteret skiller seg fra hverandre ved ulike diagnosekriterier, og variasjonen innen en og samme diagnose er stor.

Innen helse- og omsorgssektoren så vel som i opplæringssektoren møter personell fra tid til annen personer som har en autismespekterforstyrrelse. Barneautisme, atypisk autisme og Asperger syndrom er de autismespekterforstyrrelsene vi kanskje oftest møter, eller kjenner best til. I tillegg finnes det flere diagnoser innen autismespekteret. I dette E-lærings kurset skal du lære mer om de ulike autismespekter-diagnosene som finnes, og om de ulike vanskeområdene som er aktuelle for personer med en autismespekterforstyrrelse.

Kapitlene i kurset vil ta for seg ulike temaer som er spesielt relevante for å forstå hvordan en autismespekterforstyrrelse påvirker hverdagslig fungering for de personene som har en slik diagnose. Hvordan vi gjennom tilrettelegging av miljøbetingelser kan bidra til størst mulig mestring hos disse personene, vil også bli belyst gjennom kurset. Kurset er bygget opp av 4 ulike deler, som alle inneholder tematiske delkapitler.

  • Del 1: Hva er autismespekterforstyrrelse?
  • Del 2: Tilleggsvansker
  • Del 3: Hvordan møte mennesker med ASF?
  • Del 4: Samarbeid

Kursets forfattere er sammensatt av klinikere og fagpersoner fra forskjellige institusjoner og fagmiljøer som alle forholder seg til autismespekterforstyrrelser. I tillegg har også pårørende og brukerrepresentanter bidratt med faginnhold til E-læringskurset. Kursets innhold er tilpasset spesielt for å egne seg for ansatte innen helse- og omsorgssektoren i kommunene og blant private aktører i Norge. Deler av kursinnholdet tar utgangspunkt i utfordringer man ofte møter innen helse- og omsorgstjenestene som ytes til mennesker med lavt fungerende autisme og/eller psykisk utviklingshemming.

God fornøyelse!